دولت با رشــد ۴۵ درصــدى بودجه، کار مجلس را ســخت کرده اســت/دولت بدترین ســناریو را برای بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه داد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولــت افزون بر اتکا بــه درآمدهاى نفتى، رقم بزرگ ۲۴۷ هــزار میلیــارد تومانــى براى تأمیــن بودجه را از محــل مالیات در نظر گرفته اســت، گفت: دولت با رشــد ۴۵ درصــدى بودجه، کار مجلس را ســخت کرده اســت.

به گزارش خبرور جعفر قادرى در گفت وگو با خبرور بــا بیان اینکه دولت بدترین ســناریوى ممکــن  را براى بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته و به مجلس ارائه کرده ، خاطرنشــان کرد:، زیرا تحقق این درآمدها بســیار مشکل اســت و عملا دولــت   ناچار به فروش اوراق ســلف نفتى یا اســتقراض از منابع بانک مرکزى خواهد شد که این اتفاق پرهزینه است و منجر به افزایش شدید تورم می شود.

او افزود : از ســوى دیگر دولت مشارکت بخش خصوصى در پروژه هاى عمرانى را کاهش داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت بودجــه خود در ســال ۱۴۰۰ را بســیار افزایش داده اســت، گفت: متاســفانه دولت بودجه را بر اساس ۲۰۰ هزار میلیــارد تومانى افزایــش فروش حــدودا نفــت پیش بینى کــرده  و از آن ســو اگر این درآمد محقق نشــود، دولت تصمیــم به فروش اوراق ســلف نفت خواهد کرد.

 قادرى با انتقــاد از در نظر گرفتن بخش بزرگى از بودجــه از محل فــروش نفت، بیان کرد: اگر این درآمدها محقق نشــود، دولت از از اســناد خزانه بانک مرکزى برداشت خواهد کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.